QUI ĐỊNH SỬ DỤNG

 

Những điều khoản và điều kiện dưới đây qui định việc truy cập và sử dụng website www.Tazto.com cũng như các ứng dụng và dịch vụ liên quan được cung cấp bởi Tazto. Khi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ bạn đồng ý với các Qui định sử dụng. Vui lòng không truy cập hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn chưa sẵn sàng hoặc không chịu bị ràng buộc các Qui định sử dụng.

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Thuật ngữ “người dùng” là những ai truy cập, duyệt, thu thập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào với bất kỳ hình thức nào, bao gồm Chủ Đầu Tư, Chủ Nhà, Chuyên Gia, Kiến Trúc Sư, Nhà Thầu và những người dùng khác. Thuật ngữ “bạn” đang đề cập đến bạn là người đang sử dụng dịch vụ. Thuật ngữ “chúng tôi” và “Tazto” nghĩa là đang nói đến Công ty TNHH Xaytot chủ sở hữu trang web www.Tazto.com

Thuật ngữ “Nội dung” đề cập đến các văn bản, hình ảnh và tất cả các hình thức khác của dữ liệu hoặc thông tin liên lạc. “Nội dung của bạn” hay “nội dung người dùng” là những nội dung mà bạn đã gửi hay chuyển đến website hay gửi thông qua dịch vụ ví dụ như bình luận, đánh giá chấm điểm, và các thông tin mà bạn hiển thị trong phần tài khoản hồ sơ của bạn.  “Nội dung Tazto” nghĩa là nội dung mà chúng tôi tạo ra và có sẵn trên các dịch vụ của chúng tôi.

“Nội dung bên thứ ba” là nội dung mà chúng tôi có quyền hiển thị trên các dịch vụ mà nội dung này không phải là của Tazto hay của người dùng.

“Nội dung dịch vụ” là tất cả các nội dung có sẵn trên dịch vụ bao gồm nội dung người dùng, nội dung bên thứ ba và nội dung của Tazto.

THAY ĐỔI “QUI ĐỊNH SỬ DỤNG”

Chúng tôi có thể sửa đổi “Qui định sử dụng” theo thời gian. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các phiên bản sửa đổi trên website này. Bất kỳ thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực không sớm hơn 7 ngày sau khi “Qui định sử dụng” sửa đổi được cập nhật. Những thay đổi chức năng mới của dịch vụ hoặc thay đổi vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn nên ghé xem những “Qui định sử dụng” một cách thường xuyên để cập nhật những điều khoản ràng buộc và ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Tazto sau ngày cập nhật thay đổi “Qui định sử dụng” thì bạn đồng ý và chấp nhận với “Qui định sử dụng” mới.

TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bất kể lúc nào, Tazto có quyền từ chối, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của bạn trên website tùy theo quyết định của chúng tôi.

 • Bạn đồng ý rằng Tazto có quyền thiết lập các qui định và các giới hạn việc sử dụng dịch vụ của bạn mà có thể thông báo hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng Tazto không có trách nhiệm hay nghĩa vụ trong việc nội dung thông tin lưu trữ bị lỗi hoặc bị xóa. Bạn đồng ý rằng, Tazto có quyền chấm dứt tài khoản không hoạt động trong một thời gian dài.

CHẤM DỨT HOẶC ĐÌNH CHỈ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tazto có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản hoặc khả năng sử dụng dịch vụ một phần hay toàn bộ của bạn theo quyết định của chúng tôi, với bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo hay không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Ví dụ, chúng tôi có thể chấm dứt hay đình chỉ tài khoản của bạn hay khả năng sử dụng dịch vụ nếu bạn sử dụng dịch vụ không đúng. Bất kỳ sự chấm dứt hoặc đình chỉ nào sẽ không cho phép bạn truy cập vào tài khoản, dịch vụ, nội dung của bạn, nội dung dịch vụ hay những thông tin liên quan khác.

QUI ĐỊNH NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

 1. Khi bạn đăng tải nội dung bạn đồng ý cho phép Tazto truy cập nó bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm hiển thị trên website, quảng bá nó, phân phối nó và các hoạt động khác. Như vậy, bạn đồng ý cho phép Tazto sử dụng bản quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn cầu, chuyển nhượng, sao chép, trưng bày, công khai.

Bạn cũng đồng ý rằng:

 • Tên của bạn được công khai khi bạn tham gia đánh giá các dịch vụ hoặc đánh giá các chuyên gia, nhà thầu hoặc người dùng khác.
 • Tất cả các đánh giá và chấm điểm của bạn đều dựa trên trải nghiệm thực tế với dịch vụ bạn đang đánh giá.
 • Tất cả đánh giá và chấm điểm cho một doanh nghiệp hay chuyên gia, nhà thầu nên chính xác, trung thực, và thể hiện sự tôn trọng.
 • Bạn không phải là thành viên của doanh nghiệp, chuyên gia hay nhà thầu mà bạn đang đánh giá và cho điểm.
 • Bạn không phải là người thân trong gia đình của doanh nghiệp, chuyên gia hay nhà thầu khi bạn đánh giá và cho điểm.
 • Bạn không nhận tiền thù lao khi đánh giá và chấm điểm cho một doanh nghiệp, chuyên gia hay nhà thầu nào đó.
 • Bạn không được đăng tải đánh giá bằng một đường link liên kết.
 1. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung cả bạn. Bạn chịu tất cả các rủi ro có liên quan đến nội dung bạn tạo ra, bao gồm liên kết với ai về tính chính xác, tính trung thực, tính hữu dụng, hay bất kỳ sự tiết lộ nào từ thông tin trong nội dung bạn tạo ra.
 2. Bạn cam kết sử dụng website theo pháp luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng website để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:
 • Chứa các thông tin quảng cáo
 • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.
 • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhân.
 • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.
 • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của website.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Tazto sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

 1. Chúng tôi có thể xóa hoặc phục hồi Nội dung người dùng theo thời gian tùy theo quyết định của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể xóa một đánh giá nếu chúng tôi tin rằng nó vi phạm nguyên tắc nội dung của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ duy trì hoặc cung cấp cho bạn bản sao Nội dung của bạn, hay chúng tôi không đảm bảo về tính bảo mật về Nội dung của bạn.
 2. Bạn đồng ý rằng, Tazto có quyền hiển thị các quảng cáo và các thông tin bên cạnh hoặc bao gồm nội dung của bạn trên các dịch vụ hoặc các phương tiện khác. Bạn không được nhận bất cứ khoảng bồi thường nào cho những quảng cáo như vậy. Những trạng thái, kiểu cách và phạm vi quảng cáo như vậy có thể thay đổi mà không cần phải thông báo cụ thể cho bạn.
 3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Tazto có thể bảo quản nội dung và tiết lộ nội dung nếu điều đó là cần thiết để đảm bảo tuân thủ theo pháp luật. Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ qua nhiều mạng khác nhau sẽ bao gồm nội dung của bạn và có thể thay đổi cho phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật kết nối mạng và các thiết bị.

NỘI DUNG BÊN THỨ 3

Tazto không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng hay tính phù hợp của bất kỳ nội dung nào được tải lên hoặc thông qua các dịch vụ.  Với phần đánh giá và chấm điểm của cộng đồng người dùng, bạn đồng ý rằng Tazto đơn giản chỉ đóng vai trò thụ động trong việc cung cấp những nội dung do người dùng khác tạo ra và đăng tải lên. Bạn hiểu rằng, tất cả nội dung được tải lên, truyền qua hay liên kết với các dịch vụ, chỉ qui trách nhiệm duy nhất cho người tạo ra nội dung đó. Khi sử dụng dịch vụ, bạn có thể sẽ tiếp xúc với nội dung không chính xác, gây hiểu nhầm hay khó chịu. Bạn đồng ý rằng, bạn phải đánh giá và đưa ra nhận định của riêng mình và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào.

Thông tin được cung cấp tại Tazto có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải. Bạn đồng ý rằng, bạn phải đánh giá và đưa ra nhận định của riêng mình và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào.

QUYỀN TÁC GIẢ

Tazto tôn trọng quyền tác giả của người khác, do đó chúng tôi đòi hỏi người dùng cũng phải tuân thủ như vậy. Nếu bạn phát hiện rằng nội dung của bạn bị sao chép và có dấu hiệu vi phạm quyền tác giả, hãy thông báo cho chúng tôi biết theo các bước sau đây:

 • Gửi email đến địa chỉ: support@tazto.com  Tiêu đề email: “Khiếu nại quyền tác giả”
 • Mô tả chi tiết nội dung mà bạn cho là vi phạm. Và bằng chứng nội dung là thuộc về bạn.
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của bạn.

Chúng tôi sẽ tạm dừng, hoặc xóa nội dung mà bạn phản ánh để đánh giá tính phù hợp của nội dung này.

Bạn cũng có thể liên lạc qua địa chỉ:

Xaytot Co., Ltd.

P503, Lầu 5, Tòa Nhà HD Tower, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận, TPHCM.

Hotline: 0989 616 664

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi sở hữu nội dung trên website Tazto bao gồm giao diện, thiết kế, mã nguồn, các đánh giá, chấm điểm và tất cả các thành phần của các dịch vụ trên website. Không bao gồm nội dung người dùng, nội dung bên thứ 3. Chúng tôi cũng sở hữu bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác liên quan đến nội dung Tazto và các dịch vụ liên quan. Bạn không được phép sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, logo Tazto khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.

Bằng cách đăng ký sử dụng dịch vụ hay đăng tải nội dung, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những Qui định sử dụng này. Nếu bạn đăng nhập và đại diện cho một doanh nghiệp hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân, bạn đại diện cho tổ chức đó đồng ý chịu những ràng buộc về Qui định sử dụng này. Nếu bạn vi phạm những Qui định sử dụng hay những quyền khác của Tazto, chúng tôi bảo lưu quyền theo đuổi các biện pháp pháp lý đối với bạn bao gồm chấm dứt hoạt động của các tài khoản của bạn trên website Tazto.

CHI PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Người dùng tạo tài khoản và đăng tải những hình ảnh và nội dung để quảng cáo cho thương hiệu hoàn toàn miễn phí.

Chúng tôi không thu phí những dịch vụ cơ bản như tạo tài khoản, đăng tải hình ảnh, thông tin doanh nghiệp, thương hiệu v.v..

SỬA ĐỔI, TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT CÁC DỊCH VỤ

 1. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm việc hủy tài khoản của bạn trên Tazto bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến đại diện của Tazto.
 2. Tazto có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ hay tất cả những dịch vụ hiện tại hay tương lai của bạn bất cứ khi nào với bất kỳ lý do gì. Việc chấm dứt như vậy sẽ vô hiệu hóa việc truy cập tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn. Tazto bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do gì.
 3. Tazto bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngừng hay dừng vĩnh viễn việc cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng Tazto sẽ không chịu trách nhiệm nào với bạn hoặc bên thứ 3 nào về việc sửa đổi, tạm dừng hay dừng vĩnh viễn bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp.

NHỮNG ĐẢM BẢO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Tazto từ chối trách nhiệm về bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng website hoặc nội dung trên website Tazto. Việc sử dụng website và nội dung trên website là quyền của bạn và bạn phải chịu rủi ro, tổn thất hay mất mát về dữ liệu trên máy tính của bạn từ virus có thể được tải xuống trong quá trình sử dụng website.

Tazto không chịu bất cứ trách nhiệm nào về mất mát hoặc thiệt hại khi bạn trao đổi và giao dịch với các doanh nghiệp hoặc người dùng khác trên Tazto. Những liên lạc và giao dịch với các công ty và người dùng khác trên Tazto hoàn toàn là việc của bạn và họ, mặc dù Tazto có quyền giám sát tranh chấp giữa bạn và họ.

Việc truy cập và sử dụng website Tazto do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Tazto chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại Tazto. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong quy định này sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của Tazto. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

LUẬT ÁP DỤNG

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.